Инвеститори кои поседуваат над 5% од која било класа на хартии од вредност

МБ на издавачот

05079888

Назив:

ДРУШТВО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО БЕТОН АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО СКОПЈЕ

Состојба на:

10.08.2015

Име/Назив на имателот Презиме Процент ИСИН Тип на ХВ
ARROWCREST LIMITED 19,94 MKBESK101019 Обични акции
РЖ ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА АД ЗА ФИЗИЧКО-ХЕМИСКИ И МЕТАЛУРШКИ ИСПИТУВАЊА ОД ОБЛАСТА НА ИНДУСТРИЈАТА РУДАРСТВОТО И МЕТАЛУРГИЈАТА 5,04 MKBESK101019 Обични акции
WOLLES TRADING CORP 21,35 MKBESK101019 Обични акции
REPRO ONE LIMITED 22,21 MKBESK101019 Обични акции