Новости Архива

Постапувајќи по Решението на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија за трајно одземање на дозволата за работа со хартии од вредност бр. УП1 08-5 од 25.01.2016г. на членката Поштел бр

Доставување акционерски книги -  Ги известуваме издавачите на хартии од вредност евидентирани во базата на податоци на Депозитарот дека во наредните денови, почнувајќи од 25.01.2016 година, Деп

Новини во Правилата за работа и Правилата за членство на ЦДХВ Ве известуваме дека Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на 30.12.2015г., даде согласност на измените и дополнувањат