Новости Архива

На 01.04.2016г. во ЦДХВ е евидентирано ново друштво со назив Акционерско Осигурително брокерско друштво ЏОКЕР ИНС БРОКЕР Гевгелија (ЕМБС 7098049), со основна главнина од 50.000 ЕУР, издадени 500 обичн

ЕБРД  одобри грант за модернизација на информацискиот систем на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје   На 22-ри март 2016 година, Европската банка за обнова и развој (ЕБР

Известување за прием на Еуростандард банка АД Скопје во членство на ЦДХВ АД Скопје На 08.02.2016 година Одборот на директори на ЦДХВ АД Скопје донесе Одлука за прием на Еуростандард банка АД Скопје во