Новости Архива

Пионерска соработка помеѓу ОКТА и Централниот депозитар за хартии од вредност за  исплата на дивиденда на акционерите   (Скопје, 21.06.2016) – Централниот депозитар за хартии од вред

Регистрација на Петнаесетта емисија на обврзници за денационализација–  На ден 20.06.2016 година во Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје е регистрирана Петнаесетатта емисиј

На 18.05.2016г., во ЦДХВ е евидентирано ново друштво ЕОС Брокер АД Скопје со основна главнина од 50.000 ЕУР, издадени 500 обични акции со номинална вредност по акција од 100 евра.