Акции со право на глас и без него

Акции со право на глас и без него на акционерските друштва со посебни обврски за извесување и на котираните компании.

* Листата на котирани компании може да се преземе на страната на Македонска берза АД Скопје.

* Акционерски друштва кои се водат во регистерот на Комисијата за хартии од вредност.

 

ЗАБЕЛЕШКА: За целосната листа на акционерски друштва кликнете на копчето ПРЕБАРАЈ  без избирање на опциите за пребарување

 

Состојба на: 17.7.2024