Акционери над 5%

Според Законот за хартии од вредност Депозитарот е должен секој прв работен ден во неделата на својата веб-страница да објавува список на секое физичко и правно лице што поседува над 5% од која било класа хартии од вредност* на акционерските друштва со посебни обврски за известување** и на котираните друштва***.

*     Во предвид ги зема сите хартии од вредност на имателот од определен ИСИН, без оглед на тоа на каква сметка се регистрирани. ЦДХВ нема податок за сопствениците на хартии од вредност евидентирани на збирни сметки.

**   Акционерски друштва што се водат во регистерот на Комисијата за хартии од вредност.

*** Листата на котирани компании може да се преземе на страната на Македонска берза АД Скопје.

 

Забелешка: При пребарувањето задолжително да се избере некој од датумите кога се објавува извештајот (секој прв работен ден во неделата, почнувајќи од 8.1.2014 г., а претходно првиот ден во месецот, согласно со ЗХВ)

Објавените податоци се  согласно податоците евидентирани во системот на Депозитарот на бараниот датум, во 08 часот.

Архивата за 2006, 2007 и 2008 година можете да ја превземете на следниот линк.

За целосна листа на акционерски друштва изберете датум за пребарување и изберете ПРЕБАРАЈ без внесување дополнителни параметри за пребарување по издавачи на ХВ.

Пребарување по издавачи на хартии од вредност