Новости

Македонската берза доби плакета од Централниот депозитар за хартии од вредност.
Депозитарот и Берзата, како инфраструктурни институции на македонскиот пазар на капитал, од самото нивно основање па сè до денес, се карактеризираат со висок степен на интероператибилност во повеќе сфери, што е предуслов за ефикасно функционирање на модерните пазари на капитал.

прочитај повеќе...